Belgelendirme Hizmetleri

Home/Genel/Belgelendirme Hizmetleri

Belgelendirme Hizmetleri

Salemking, ulusal ve uluslararası pazarlarda bir zorunluluk haline gelen sistem belgelendirme alanındaki standartlarda uygunluğun denetlenmesini ve belgelendirmesini, merkezleri Avrupa, Amerika ve Türkiye’de olan uluslararası belgelendirme kuruluşlarının temsilcilikleri ile sunmaktadır.
SYB KALİTE olarak aşağıdaki başlıklardaki sistem belgelendirme hizmetlerimizi, her bir Yönetim Sistemi konusunda geniş bir sektörel bilgi ve uygulama deneyimine sahip denetçi ekibimiz ile sunuyoruz.
ISO (International Organization for Standardization) nedir?
1947 yılında kurulan ve yaptığı standardizasyon çalışmaları sonucu sanayiye, ticarete ve tüketicilere katkılar sağlayan 140’a yakın ülkenin ulusal standardizasyon kuruluşlarının katılımlarıyla oluşmuş uluslararası bir standardizasyon örgütüdür.
ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
Etkin bir kalite yönetimi; esnek ve rahat uygulanabilen sağduyulu sürekli memnuniyetini kazanmayı hedefler. Bir Yönetim sisteminin etkinliğini yalnızca insanların yeteneklerine bağlı değil aynı zamanda bunun nasıl kullanıldığına bağlıdır.
Şu unutulmamalıdır ki; yönetilen iş değil kaynaklardır. İnsan ve malzeme kaynaklarını firma amaç ve hedefleri doğrultusunda etkin ve verimli kullanmanız, size sistemli ve kurumsal bir firma olmanın yolunu açacaktır.
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı; bir ürünün üretiminden ya da hizmet sunumundan, müşterisine ulaştığı yere kadar her süreçte müşterisinin beklenti ve gereksinimlerini karşılamasını sağlayabilecek bir standarttır.
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi kurmakla, kuruluşunuzda çalışma ilkeleri oluşturmaya ve geliştirmeye yönelik bir yolda ilk adımı atmış olursunuz.
Kuruluşunuzun ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesini almaya hak kazanması, kalitenizin güvence altında olduğunun garantisidir.
ISO 9001 KYS Faydaları
Çalışanların kalite bilincinde artış sağlanması
İşletmenin piyasa itibarında artış sağlanması (prestij)
Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farlılık sağlanması
İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi)
Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması
Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanması
Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılmasının sağlanması
Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması
İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması
İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dokümantasyonun (altyapının) oluşturulması
Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması
Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi
Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
Kuruluşlardan faaliyet, ürün ve hizmetlerin çevresel etkilerini belirlemelerini ve değerlendirmelerini, önemli etkilerini kontrol altına almalarını, kirliliği önleyici çalışmalarda bulunmalarını ve çevresel performanslarını sürekli geliştirmelerini bekler.
ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.
Çevre Yönetim Sistemi Standardı; sanayi kuruluşlarının faaliyetleri nedeniyle çevreye verdiği zararları en aza indiren, hammadde ve enerji tüketimini azaltarak finansal açıdan yarar sağlamalarına destek olan bir standarttır.
ISO 14001 Doğal yapı ve çevre özelliklerinin korunması için atılan bir adımdır.
ISO 14001, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile ortak yönetim sistemi prensiplerine sahiptir ve dolayısıyla kalite yönetim sistemine sahip olan kuruluş, ISO 14001 Sistemini mevcut sistemine entegre edebilir.
ISO 14001 Çevre Yönetim sisteminin işletmelerde geliştirilmesinin amacı;
ISO 14001 Uygulamanın Faydaları Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılmasını sağlamak
Çevresel performansın artırılmasını sağlamak
Market Stratejileri
Uluslararası rekabette avantaj sağlamak
İşletme itibar ve Pazar payının artırılmasını sağlamak
Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılmasını sağlamak
Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılmasını sağlamak
Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması
Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması
İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması
ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan global pazarda kabul edilirliğin sağlanması
Şirket faaliyetlerinin çevreye olan etkisi ve çevre riskleri belirlenerek kontrol edilebilir ve bu sayede çevreyi olumsuz etkileyen unsurlar azaltılır.
Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer.
Çevre ile ilgili yasalara ve mevzuata uyum sağlanır.
Acil durumlarda meydana gelebilecek çevre etkileri azaltılır veya tamamıyla ortadan kaldırılmasını sağlamak.
Yasal kurumlara karşı, mevzuat ve yönetmeliklere uyulduğu dokümante edilmiş çevre yönetim sistemi ve ISO 14001 Belgesi ile gösterilebilir.
Gerek ulusal, gerekse uluslararası alanda tanınmışlık sağlanarak kuruluşa prestij kazandırmak.
Şirket personeline verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilinci artmasını sağlamak.
Çevreye zarar vermeyen bir işletmede çalışıyor olmalarının vermiş olduğu güvenle, çalışanları motive etmek.
Tüketicinin çevre ile ilgili beklentilerine cevap verilerek ve bilinçli tüketicilere erişebilmek ve kazanılmalarını sağlamak.
Kaynaklar etkin kullanılır (enerji, su, vb. tasarrufu sağlanır).
Çevreye bırakılan atıklar azalır.

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
İşletmelerde karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. İşletmelerin daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir.
İster üretim isterse hizmet sektöründe olun, işinizi çalışanlar için sağlıklı ve güvenli hale getirmeniz kanunlarca zorunludur.
OHSAS 18001, bu zorunluluğu yerine getirmenize yardımcı olacak uluslararası bir standarttır.
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi; iş kazası ve meslek hastalığını en aza indirmek, işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal yükümlülükleri yerine getirmek isteyen işyeri için karşılanması gereken şartları içerir.
İyi bir Sağlık Güvenlik Sistemi`nin varlığı size şu avantajları sunar:
İşyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili çabalarda artış
İş kazası ve meslek hastalıklarında azalma
Çalışanlarda motivasyon.
OHSAS 18001 kuruluşların ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden çok çalışanın sağlığına ve işin güvenliğine yönelik bir standarttır.

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
Bilgi, kuruluşunuzun faaliyetleri ve belki devamı için büyük bir önem taşır. ISO/IEC 27001 Belgesi değerli bilgi varlıklarınızı yönetmenize ve korumanıza yardımcı olur.
ISO/IEC 27001, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (ISMS) gereksinimlerini tanımlayan tek uluslararası denetlenebilir standarttır. Yeterli ve orantılı güvenlik denetimleri seçilmesini sağlamak için tasarlanmıştır.
ISO 27001 Kurumların risk yönetimi ve risk işleme planlarını, görev ve sorumlulukları, iş devamlılığı planlarını, acil durum olay yönetimi prosedürleri hazırlamasını ve uygulamada bunların kayıtlarını tutmasını gerektirir. Kurum tüm bu faaliyetlerin de içinde yer aldığı bir bilgi güvenliği politikası yayınlamalı ve personelini bilgi güvenliği ve tehditler hakkında bilinçlendirmelidir. Seçilen kontrol hedeflerinin ölçülmesi ve kontrollerin amacına uygunluğunun ve performansının sürekli takip edildiği yaşayan bir süreç olarak bilgi güvenliği yönetimi ancak yönetimin aktif desteği ve personelin katılımcılığıyla başarılabilir.
Bu bilgi varlıklarınızı korumanıza ve ilgili taraflara, özellikle de müşterilerinize güven vermenize yardımcı olur. Bu standart, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sisteminizi oluşturmak, uygulamak, işletmek, izlemek, incelemek, sürdürmek ve geliştirmek için süreç yaklaşımını benimser.
ISO 27001 BGYS hangi sektörler için önemlidir?
ISO/IEC 27001, dünyanın hangi Ülkesinden veya hangi sektörden olursa olsun büyük küçük tüm kuruluşlara uygundur. Bu standart, finans, sağlık, kamu ve BT (Bilgi teknolojileri) sektörleri gibi bilginin korunmasının büyük öneme sahip olduğu alanlarda özellikle gereklidir.
ISO/IEC 27001, BT taşeron şirketleri gibi bilgiyi başkaları adına yöneten kuruluşlar için de oldukça önemlidir, müşterilere bilgilerinin koruma altında olduğu güvencesini vermek için kullanılabilir.
Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü kapsamında ihracat ve ithalat yapan firmalar, gümrük müşavirlikleri 10.01.2013 tarihli 28524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (AEO Authorized Economic Operator) kapsamında ISO 9001 ve ISO 27001 standartlarını başvuru öncesi almak durumundadır.
ISO/IEC 27001 İle ilgili Terim ve Kavramlar
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS): Bilgi güvenliğini kurmak, gerçekleştirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve geliştirmek için, iş riski yaklaşımına dayalı tüm yönetim sisteminin bir parçası.
Risk analizi: Kaynakları belirlemek ve riski tahmin etmek amacıyla bilginin sistematik kullanımı.
Risk değerlendirme: Risk analizi ve risk derecelendirmesini kapsayan tüm proses.
Risk derecelendirme: Riskin önemini tayin etmek amacıyla tahmin edilen riskin verilen risk kriterleri ile karşılaştırılması prosesi.
Risk yönetimi: Bir kuruluşu risk ile ilgili olarak kontrol etmek ve yönlendirmek amacıyla kullanılan koordineli faaliyetler.
Risk işleme: Riski değiştirmek için alınması gerekli önlemlerin seçilmesi ve uygulanması prosesi.
Uygulanabilirlik bildirgesi: Kuruluşun BGYS’si ile ilgili ve uygulanabilir kontrol amaçlarını ve kontrolleri açıklayan dokümante edilmiş bildir.
ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kurmanın Yararları
• Bilgi varlıklarının farkına varma: Kuruluş hangi bilgi varlıklarının olduğunu, değerinin farkına varır.
• Sahip olduğu varlıkları koruyabilme: Kuracağı kontroller ile koruma metotlarını belirler ve uygulayarak korur.
• İş sürekliliği: Uzun yıllar boyunca işini garanti eder. Ayrıca bir felaket halinde, işe devam etme yeterliliğine sahip olur.
• İlgili taraflar ile barış halinde olma: Başta tedarikçileri olmak üzere, bilgileri korunacağından ilgili tarafların güvenini kazanır.
• Bilgiyi bir sistem sayesinde korur, tesadüfe bırakmaz.
• Müşterileri değerlendirirse, rakiplerine göre daha iyi değerlendirilir.
• Çalışanların motivasyonunu arttırır.
• Yasal takipleri önler.
• Yüksek prestij sağlar.

ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE ŞİKÂYETLERİ YÖNETİM SİSTEMİ
ISO 10002:2004 standardı öncelikle müşteri şikâyetleri yönetimi ile ilgili yönetim taahhütlerinin yerine getirilmesini öngörmektedir.
Kalite politikası içerisine müşteri şikâyetlerinin etkin yönetimi konusunda vurgular yapılması ve politikayla paralel bir şekilde tutarlı hedefler ortaya konulması gerekmektedir. Sonraki aşamada; müşteri şikâyetlerinin alınması, kaydedilmesi, değerlendirilmesi, sorumlulara aktarılması, sorumlular tarafından gerekenlerin yapılması, tüm yapılanların kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulması, şikâyet konusunda yapılanlar ve şikâyetin çözümlenmesi konusunda müşteriye geri bildirim yapılması ve tüm sistemin etkinliğinin ve sürekliliğinin sağlanması gibi detaylı bir müşteri şikâyetleri yönetim sürecinin oluşturulması ve uygulanmasını gerektirmektedir.
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi uygulamanın avantajları;
Şikâyetçiye açık ve sorumlu bir şikâyetleri ele alma prosesine erişme imkânını sağlar.
Kuruluşun, şikâyetleri tutarlı, sistematik ve sorumlu bir şekilde şikâyetçiyi ve kuruluşu tatmin edecek tarzda çözme kabiliyetini arttırır.
Kuruluşun eğilimleri, tanımlama ve şikâyetlerin sebeplerini ortadan kaldırma kabiliyetini arttırır ve kuruluşun çalışmalarını iyileştirir.
Kuruluşa şikâyetlerin çözülmesi ve personeli müşteri ile çalışmadaki yeteneklerini iyileştirme konusunda teşvik edilmesi için müşteri odaklı bir yaklaşım geliştirmede yardım eder.
Şikayetleri ele alma proseslerini, şikayetlerin çözümünü ve yapılan proses iyileştirmelerini sürekli gözden geçirme ve analiz etme için temel sağlar.

ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEMİ (HACCP)
Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Standardını geliştirmiştir. Resmi adı ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri – Gıda Zincirinde Tüm Kuruluşlar İçin Şartlar, olan ISO 22000:2005 uluslararası bir standarttır ve yiyecek, içecek sunumu (catering) ve paketleme firmaları dahil “tarladan sofraya” gıda zincirindeki tüm kuruluşları kapsayan bir Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin şartlarını tanımlar.
Güvenli gıda için sürekli artan bir müşteri talebi bulunmaktadır. Bu, birçok Gıda Güvenliği Standardlarının geliştirilmesine yol açmıştır. Gıda güvenliği yönetimi için artan sayıda ulusal standartlar karışıklığa neden olmuştur. Sonuç olarak uluslararası bir uyumluluğa ihtiyaç vardır ve ISO 22000:2005 ile bu ihtiyacı karşılamayı hedeflemektedir.
Standard, gıda zinciri boyunca gıda güvenliğini temin etmek için, etkileşimli iletişim, sistem yönetimi, ön şartlı programlar ve HACCP planları vasıtasıyla gıda güvenliği tehlikelerinin kontrolü ve sürekli iyileştirme ve yönetim sisteminin güncellenmesi dahil kabul görmüş ana unsurları birleştirir.
ISO 22000:2005, gıda güvenliği konusunda yasal gerekliliklerin ötesine geçmek isteyen şirketler için gereklilikleri tanımlamak amacındadır.
Kimler için?
Ekipman, paketleme malzemesi, temizlik malzemeleri ve katkı malzemeleri üreticileri gibi ilişkili kuruluşlar da dahil “tarladan sofraya” gıda zincirindeki tüm kuruluşlar için gerçek bir uluslararası standarttır. ISO 22000:2005 ayrıca ISO 9001:2000 gibi kalite yönetim sistemleri ile kendi gıda güvenliği yönetim sistemlerini birleştirmek isteyen tüm kuruluşlar içindir.
Standarda Uyumun faydaları
Gıda güvenliği yönetim sisteminizi ISO 22000:2005’in gerekliliklerine göre belgelendirmeniz kuruluşunuza aşağıdaki faydaları sağlayacaktır;
Global gıda temini zincirindeki tüm kuruluşlar için geçerlidir.
Gerçek bir global uluslararası standarttır.
Ulusal standartlara uyum konusunda olanak sağlar.
Mevcut perakende Gıda Güvenliği Standardları şartlarının çoğunu kapsar.
HACCP Kuralı ilkelerine uygundur.
HACCP kavramlarının uluslararası iletişimini sağlar.
Üçüncü taraf belgelendirmesi için çerçeve sağlayan tetkik edilebilir bir standarttır.
Belirgin şartları olan tetkik edilebilir bir standarttır.
Düzenleyiciler için uygundur.
Yapı ISO 9001:2008 ve ISO 14001:2004 yönetim sistemleri maddeleri ile uyumludur.

By | 2016-10-16T00:21:16+00:00 Ekim 2nd, 2016|Genel|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment