Arge ve Proje Danışmanlığı

Home/Genel/Arge ve Proje Danışmanlığı

Arge ve Proje Danışmanlığı

KALKINMA AJANSLARI
Bölgesel Kalkınma Ajansları, bölgelerinin ekonomik olarak kalkınmasını sağlamak amacıyla STK’lara ve KOBİ’lere üretim araçlarının modernizasyonu, kalitesinin geliştirilmesi, kapasite artırılması, Ar-Ge, personelin eğitilmesi, markalaşma konularında geri ödemesiz destekler vermektedir.
KALKINMA AJANSLARI MALİ (HİBE) DESTEK PROGRAMLARI
Bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme alanında yaşanan yapısal dönüşümün ve sürdürülebilir kalkınmanın en önemli kurumları arasında yer alacak olan kalkınma ajansları Devlet PlanlamaTeşkilatı (DPT) koordinasyonunda kurulmaya ve faaliyete geçmeye başlamıştır. Bölgesel Kalkınma Ajansları, bölgelerinin ekonomik olarak kalkınmasını sağlamak amacıyla STK’lara ve KOBİ’lere %50 oranında geri ödemesiz HİBE desteği vermektedir. Bu destek üretim araçlarının modernizasyonu, kalitesinin geliştirilmesi, kapasite artırılması, Ar-Ge, personelin eğitilmesi, markalaşma gibi tüm işletmelerin yararlanabileceği geniş bir alandadır. Tüm kalkınma ajansları 2010 yılında yapılanmalarını tamamlayarak yeni HİBE programları ile desteklerde bulunmaya başlamışlardır.
KOSGEB
Programlar ile işletmelerin üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenmektedir.
KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI
PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ; İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması, KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi, Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulmasıdır.

TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI
PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ; KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi, Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması, KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanmasıdır.

İŞBİRLİGİ GÜÇBİRLİGİ DESTEK PROGRAMI
PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ; KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi, KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması, KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi, Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması, KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesidir.

AR-GE,İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL
PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ; Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi, KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi, İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi, Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulmasıdır.

GENEL DESTEK PROGRAMI
PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ; Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması, KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması, Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması, KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi, KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesidir.

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ; Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi, İstihdamın artırılması, Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesidir.

GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI
PROGRAMIN AMACI; Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı” ile gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin; İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesinin sağlanması, Sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkân sağlanmasıdır.

KREDİ FAİZ DESTEGİ
PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ; Kredi Faiz Desteği programları ile KOSGEB tarafından; küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek, üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, finansman sorunlarının çözümü, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanmasıdır.
AVRUPA BİRLİĞİ
Kültürler arası bütünleşmeyi ve işbirliğini geliştirmek, kamu kuruluşlarını ve KOBİ’leri desteklemek, çevre, özgürlük, adalet ve ortak pazar olgularının eşgüdümsel eylemlerini arttırmak amacıyla, üyeler arası, Avrupa Birliği Programları ve Projeleri oluşturulmuştur. Brüksel’den Türkiye’nin en uzak noktasına kadar AB fonları AB kurallarına göre hareket eder. Aday ülke için AB finansman döngüsü aşağıdaki adımları kapsar:
Bütçesel karar; AB tarafından ilgili ülkeye tahsis edilecek miktarın kararı Brüksel’de AB üye ülkeleri tarafından ülkenin büyüklüğü, nüfusu gibi çeşitli faktörler ve belli alanlardaki reform gereksinimlerine göre alınır.
Fonların ulusal programlara dağılımı; Avrupa Komisyonu ve Türk Hükümeti ortak kararıyla, katılım için öncelikli yatırım ihtiyaçları, finansman için sunulan sektörel önergelerin kalitesi, AB finansmanı için başvuran Bakanlıkların uygulama kapasitesi gibi faktörler göz önünde bulundurularak alınır. Her kısım için fonların dağılım işlemine programlama denir. Programlama şu adımları izler. Türk Kamu Kuruluşları proje fikirlerini Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’ne (ABGS) sunar. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve Avrupa Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu Genel Müdürlüğü’nün ortak kararıyla seçilen proje fikirleri kapsamlı şekilde geliştirilir. Türk Kamu Kuruluşları detaylı proje teklifleri hazırlar. Türk Hükümeti ve Avrupa Komisyonu bu projeler için fon dağılımını yapar. Ulusal program, belirli alanlarda reform gereksinimlerini destekleyen çeşitli projelerden oluşur. AB finansmanı genellikle projelerin toplam bedelinin %75’ini kapsar, fakat bazı özel projelerde AB finansmanı %100 erişebilir.
Çeşitli ulusal programların içinde fonların ihalesi; Ulusal Programın imzalanmasını takiben, projelerin uygulaması ihale süreci ile başlar. Türk Kamu Sisteminde ihale ve ödeme sürecinden Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) sorumludur. Bu fonların ihale edilmesinde rekabet ortamının yaratılması AB kamu satın alma prosedürlerine göre yapılır. Başarılı başvuru/teklif sahipleriyle, projelerin uygulanması için üstlendikleri aktiviteler kapsamında, sözleşmeler imzalanır. Sözleşmeler beş çeşit olabilir. Hizmetler, Mal Alımları , İnşaat İşleri veya Eşleştirme. Şeffaflık ve eşit muamelenin sağlanması için ihaleler ve teklif çağrıları düzenli olarak yayınlanır.
Fonların ödemesi; Projelerin zamanında, doğru ve başarılı biçimde uygulanmasını takiben, yüklenicilere MFİB tarafından ödemeleri yapılır. Bu ödemeler ancak yüklenicilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve AB satın alma kurallarına uymaları koşuluyla yapılır. Türkiye’de AB fonlarının kullanılmasının sorumluluğu Türk Hükümeti’nin elindedir. Bununla beraber Avrupa Komisyonu tüm ihale sürecinde AB prosedürlerinin izlenmesini sağlar. Bu nedenle Ankara’da bulunan Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Avrupa Komisyonu’nu temsilen, her projenin ihale ve sözleşme aşamasında önceden onay verir.
Türkiye AB fonlarının uygulamasında, AB kural ve prosedürlerine göre sağlam finansman yönetim tecrübesine sahip olduğunda “önceden onay” mekanizması “sonradan kontrol” mekanizması ile değişecektir. Bu Avrupa Komisyonu’nun tüm sorumluluğu Türk Kurumlarına bırakacağı ve sadece fonlar yüklenicilere aktarıldıktan sonra ve/veya projeler uygulandıktan sonra rastgele kontroller yapacağı anlamına gelmektedir.

By | 2016-10-16T00:24:09+00:00 Ekim 2nd, 2016|Genel|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment